Dotace

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Při spolupráci s klientem
nabízíme podporu ve všech důležitých krocích vedoucích k úspěšně získané podpoře projektu týkajícího se kybernetické bezpečnosti, specifických informačních a komunikačních systémů a infrastruktury a eGovermentu. Toho času se jedná o výzvy IROP 10, 26 a 28.

Vyhodnocení dotačních možností

 • Provedení dotačního auditu
 • Průběžný monitoring dotačních možností
 • Výběr vhodného dotačního titulu
 • Poradenství v oblasti přípravných činností spojených s vypracováním žádosti o finanční podporu
 • Poradenství v oblasti zpracování žádosti o dotaci

Zpracování žádosti

 • Zpracování samotné žádosti
 • Zpracování analýzy rozvojového záměru klienta
 • Zpracování kompletních žádostí o dotaci včetně nezbytných příloh (podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, cost-benefit analýza, finanční výkazy, finanční analýza, logický rámec, soulad projektu s rozvojovými strategiemi apod.)
 • Předložení zpracované žádosti k hodnocení poskytovateli podpory
 • Možnost zajištění profinancování od finančních institucí
 • Zpracování doplňujících informací požadovaných při hodnocení žádosti ze strany poskytovatele podpory
 • Zajištění komunikace s poskytovatelem podpory

Management realizace

Nabízíme pomocnou ruku při realizaci vašeho projektu, ať se již jedná o existující problémy, které potřebujete vyřešit, či o plánování jednotlivých kroků vedoucích k úspěšné finalizaci vašeho projektu.

Nabízíme vysoce odborné řešení v oblasti:

 • čerpání dotace
 • kontroly projektu
 • komunikace s poskytovateli dotace
 • udržitelnosti projektů

Finanční část realizace projektů

 • Poradenství při zpracování finanční části monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
 • Řízení podstatných a nepodstatných změn ve finanční části projektu v souladu s pravidly poskytování dotace
 • Kontrola čerpání rozpočtu
 • Reakce na odchylky skutečného čerpání rozpočtu od plánu – plánování přesunů prostředků v rozpočtu projektu
 • Kontrola souladu příslušných účetních sestav (účetní deník, výsledovka) s uskutečněnými výdaji projektu
 • Zajištění správnosti a úplnosti projektových finančních podkladů (např. podklady ke mzdovým výdajům, dodavatelské faktury a jejich přílohy, cestovní příkazy apod.)
 • Příprava podkladů pro audit projektu
 • Poradenství v oblasti čerpání nepřímých nákladů
 • Poradenství v oblasti archivace všech relevantních dokladů souvisejících s realizací projektů

Pro bližší informace týkající se výzev IROP 10, 26 a 28 viz níže:

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-10-Kyberneticka-bezpecnost

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu

Tel.: +420 234 723 584, +420 603 829 210
info@sluzbyproveduavyzkum.cz
Copyright Jizu.cz © 2017. All Rights Reserved.